Själavård

När och var kurserna hålls hittas under Kursschema. Om inget annat står, är John Breneman kursledare.

GRUNDKURS 1

Grundkurs 1 ger en introduktion i ämnet själavård och om den bibliska grunden för själavård. Den handlar om att förstå människan och hennes inre, samt beskriver hennes förmåga att längta, tänka, välja och att känna. Den tar också upp en beskrivning om hur problem uppstår i människans liv utifrån fyra olika modeller samt vägar till lösningar på problem. Kursuppgifter ingår. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 2

Kursen handlar om en analys av själavårdsprocessen med betoning på själavårdarens syfte, strategi och metodik vid själavårdssamtal. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 3

Kursen handlar om en genomgång av några vanliga problem som människor kämpar med. Problemens ursprung och hantering behandlas under kursen. Problem som tas upp är fruktan, ängslan, självbild, vrede, bitterhet, skuld, skam och förakt, ensamhet, depression och självmordstankar. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 4

Kursen ger en inblick i ursprungsfamilj med hjälp av genogram. Kursdeltagarna får utforska sina egna familjerötter i syfte att upptäcka de egna sätten att relatera till andra och de egna försvarsstrategierna. Del 1-10 x 45 minuter) Del 2-Varje kursdeltagare får möjlighet att samtala över sin egen bakgrund med hjälp av ett genogram i en samtalsgrupp. (2 x 45 minuter för varje kursdeltagare)

* * * * * *

DELKURSER

Förkunskaper

Alla som har gått KRIS själavårdsgrundkurser 1-3 är välkomna att gå delkurserna.

Kursledare

Bi Gudmundson undervisar delkurs 5 och delkurs 6. Mer information om henne finns på sidan Mottagningar under Lund/Malmö.

DELKURS 5 - Själavård i församlingen

Moment som tas upp i delkurs 5 är modeller för själavård i församlingen, själavårdsteam och själavårdsarbete i församlingens verksamhet, det enskilda samtalet med församlingsmedlemmar, förlåtelse, medialitet, förbön och förbönssamtal.

DELKURS 6 - Samtalsmetodik

Kursens syfte är att ge förståelse för hur kommunikation kan ske mellan människor i ett själavårdsamtal, kunskap om olika yttre ramar och inre strukturer för själavårdsamtal, förståelse för den inre processen i både konfidenten och själavårdaren och en viss färdighet att leda själavårdsamtal.

Vid sidan av detta erbjuder vi olika bibelkurser med själavårdsinriktning, skräddarsydda efter behov. Vi har gett dessa kurser vid flera av landets teologiska skolor och i olika församlingar.